Powrót
Klauzula RODO
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) poniżej informujemy  w jaki sposób przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w związku z przesyłaniem informacji handlowych i prasowych na temat działalności Ghelamco Poland oraz Grupy Ghelamco w Polsce w ramach subskrypcji newslettera.

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ghelamco Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000767269, REGON: 011394016, NIP: 5261049232, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, kapitał zapasowy na dzień 31.12.2021 r.: 116.779.525,92 zł („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres siedziby wskazanej powyżej, pocztą elektroniczną - na adres e-mail: rodo@ghelamco.pl oraz telefonicznie pod numerem: 22 455 16 00.

Dane osobowe, które przetwarzamy to: (i) imię i nazwisko; (ii) adres e-mail; (iii) stanowisko i ewentualnie redakcja – w przypadku dziennikarza;.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest Pani/Pana zgoda, wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Celem przetwarzania danych osobowych jest informowanie Pani/Pana o aktualnościach dotyczących działalności Ghelamco Poland oraz Grupy Ghelamco w Polsce oraz o wydarzeniach organizowanych przez Administratora.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z Grupy Ghelamco do której należy Administrator, a także ich pracownicy i współpracownicy, podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym podmioty zaangażowane przez Administratora, w szczególności podmiot zapewniający rozwiązania techniczne związane z możliwością przesyłania Pani/Panu informacji w ramach newslettera. Obecnie Administrator korzysta przede wszystkim z platformy Prowly, udostępnianej przez spółkę Prowly.com sp. z.o.o.

Na podstawie i w zakresie wskazanym szczegółowo w przepisach RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do żądania usunięcia danych (chyba, że Administrator ma podstawy prawne do dalszego ich przetwarzania); prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych; prawo do żądania przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku wyrażenia sprzeciwu Administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim podawane są przez Państwa w celu zapisania się na newsletter poprzez stronę internetową https://ghelamco-poland.prowly.com/. Możliwe jest także, że Pani/Pana dane osobowe w związku z wyrażeniem chęci otrzymywania informacji na temat grupy Ghelamco zostały wpisane z przekazanej przez Państwa w tym celu wizytówki. W każdym wypadku zostaną Państwo przez nas dodatkowo poproszeni o potwierdzenie wyrażenia przez Pani/Pana zgody na przesyłanie newslettera przez Administratora na Pani/Pana adres e-mail.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak jeśli nie podadzą Państwo adresu e-mail nie będzie możliwa wysyłka newslettera.

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane najpóźniej do momentu wycofania przez Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i taki podmiot nie został powołany.

Jeśli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób niezgodny z prawem, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Powrót